KDE: The Civic Centre, Hatherton Rd, Walsall WS1 1TN

Presný deň a hodinu (appointment) je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 020 7313 6470 počas úradných hodín: Pondelok – Štvrtok 9:30 – 16:45, Piatok 9:30-15:30

Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa:

 1. ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS SR / PREVZATIE CP
  -podrobné informácie: www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÉ DOKLADY
 2. ŽIADOSŤ O OSVEDČENIE / POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE 
  -podrobné informácie: www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 3. OSVEDČENIE PODPISU, KÓPIE A PREKLADU 
  -osvedčenie podpisu na základe platného občianskeho preukazu SR alebo platného cestovného pasu -podrobné informácie: www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV
 4. ŽIADOSŤ O ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY SR -rodný, sobášny, úmrtný list UK musí byť legalizovaný 
  -podrobné informácie:
  www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / NARODENIE DIEŤAŤA
  www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / SOBÁŠ OBČANA
  www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / ÚMRTIE OBČANA

Podrobnosti týkajúce sa jednotlivých úkonov ako i príslušné formuláre žiadostí sú dostupné na internetovej stránke: www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie

Všetky konzulárne úkony sú spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa hradia v hotovosti

UPOZORNENIE:

 1. Appointment treba vopred dohodnúť na tel. 020 7313 6470
 2. Spolu s originálmi dokumentov treba priniesť aj ich kópie

Kontakt:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne 25,Kensington Palace Gardens, W8 4QY London
Tel: 020 7313 6470, Fax: 020 7313 6481
E-mail: cons.london@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/londyn
Facebook: Veľvyslanectvo SR v Londyne (Embassy of the Slovak Republic London)


WHERE: The Civic Centre, Hatherton Rd, Walsall WS1 1TN

It is necessary to make an appointment beforehand by phone: 020 7313 6470 during working hours: Monday – Thursday 9:30 – 16:45, Friday 9:30-15:30

Consular services are designated for applications which should be submitted in person.

 1. APPLICATION FOR A NEW SLOVAK PASSPORT / PICK UP ISSUED PASSPORT 
  -You can find detailed information on the website (in Slovak language): www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÉ DOKLADY
 2. APPLICATION FOR A CERTIFICATE / CONFIRMATION OF SLOVAK CITIZENSHIP 
  -You can find detailed information on the website (in Slovak language): www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 3. AUTHENTICATION OD SIGNATURE, COPY AND TRANSLATION 
  -A signature can be authenticated only with a valid passport or Slovak ID (občiansky preukaz) -You can find detailed information on the website (in Slovak language): Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV
 4. APPLICATION FOR A SLOVAK BIRTH, MARRIAGE OR DEATH CERTIFICATE -Birth, marriage or death certificate MUST be with legalized by APOSTILLE 
  -You can find detailed information on the website (in Slovak language):
  www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / NARODENIE DIEŤAŤA
  www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / SOBÁŠ OBČANA
  www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / ÚMRTIE OBČANA

Detailed information on provided consular services can by find on the website (in Slovak language): www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie

There is a fee for all consular services according to the Slovak Act on administrative fees No. 145/1995 Coll. Fee is to be paid in cash.

NOTICE:

Appointment should be made beforehand by phone 020 7313 6470 It is necessary to bring the originals of documents along with their copies.

Contact:

Embassy Of The Slovak Republic in London 25 Kensington Palace Gardens, W8 4QY London
Tel: 020 7313 6470, Fax: 020 7313 6481
E-mail: cons.london@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/londyn
Facebook: Veľvyslanectvo SR v Londyne (Embassy of the Slovak Republic London)